Декларация

Energysummit2009.bg-Природен газ за Европа: сигурност и партньорство- София, 24-25 април 2009‌
Energysummit2009.bg-Природен газ за Европа: сигурност и партньорство- София, 24-25 април 2009‌

Това е пълния текст на окончателната декларация от срещата на върха, “Природен газ за Европа: сигурност и партньорство”, която беше подписана от 28 страни и организации от Европа, Близкия Изток и Центална Азия:  Албания, Армения, Австрия, Азърбайджан, Босна и Херцеговина, Хърватия, Чешката република, Европейската Комисия, Европейската Банка за Възстановяване и Развитие, Египет, Франция, Бивша Югославска Република Македония, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Казахстан, Молдова, Черна Гора, Катар, Румъния, Руската Федерация, Словения, Сърбия, Турция, Туркменистан, Украйна, САЩ. 

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЕНЕРГИЙНАТА СРЕЩА НА ВЪРХА
‌ В СОФИЯ 25.04.2009 
‌
‌Ние, участниците в Енергийната среща на върха „Природен газ за Европа - сигурност и партньорство”, която се проведе в София на 24 и 25 април 2009 г. по покана на Президента на Република България г-н Георги Първанов;
‌  В стремежа си да изградим работеща и трайна връзка на сътрудничество между страните-производителки, транзитиращите страни и страните-потребителки, предназначена да повиши енергийната сигурност на всяка една от страните-участнички, както и сигурността на цяла Европа;
‌  Признавайки, че нашите общи усилия следва да бъдат съсредоточени върху изграждането на стратегически енергийни партньорства на регионално и глобално равнище;
‌  След като дискутирахме някои от най-важните въпроси, свързани с енергийната сигурност и транс-регионалното енергийно сътрудничество;
 Отбелязвайки със задоволство факта, че духът на диалога и разбирателството преобладаваше във всички наши дискусии;
‌  Отдавайки дължимото на ценния принос на Бизнес форума, проведен в София на 24 април 2009 г. и като отчетохме вижданията на компаниите от газовата индустрия, енергийните консултантски фирми и останалите бизнес-представители;
‌  Отбелязвайки другите енергийни конференции, по-специално тези, проведени в Будапеща на 27 януари 2009г., в Ашхабад на 23-24 април 2009 г., както и конференцията, която предстои да бъде организирана от Чешкото председателство на ЕС на 8 май 2009 г.;
‌  Като подчертаваме, че нашите дискусии, както и практическите идеи и предложения за сътрудничество в областта на енергетиката и международните газови проекти, възникнали в резултат на дебатите, са предназначени да повишават просперитета и благосъстоянието на гражданите на нашите страни и региони;
‌  Предвид настоящите тенденции в енергийния сектор, ние поощряваме и подкрепяме следните принципи и политики за укрепване на европейската енергийна сигурност и подчертаваме ролята на Черноморския и Каспийския регион и Югоизточна Европа в тази връзка:
‌ ТЕНДЕНЦИИ 
‌ Светът е изправен пред предизвикателството да направи преход от икономика с високи емисии на въглероден двуокис към ниско въглеродна икономика и този процес следва да допринесе за постигане на устойчиво развитие и енергийна сигурност;
‌ За да се постигнат целите на икономическото развитие и тези, свързани с борбата за преодоляване на изменението на климата, нуждата от внос на природен газ в Европа ще се увеличава през следващите 20 години и ще обуславя необходимостта от нови проекти, които предлагат диверсифицирани енергийни доставчици, източници и маршрути за доставка на газ;
‌ Последните развития подчертаха значението на следните аспекти: - националното благосъстояние е неразривно свързано с надеждни и диверсифицирани доставки на енергия, включително на газ;
‌  - необходими са по-голяма взаимосвързаност в европейските газови мрежи и утвърждаване на принципа на солидарност, за да се справим с извънредни ситуации и да създадем по-висока пазарна ефективност;
‌  - по-голямото разнообразие, конкурентоспособност и прозрачност във всички аспекти по веригата за доставки, ще засили интегритета на системата, икономическото развитие и енергийната сигурност;
‌  - настоящият спад в равнището на цените на нефта и газа и отражението му върху планираните инвестиции, прави още по-наложителни подкрепата за всички големи инфраструктурни проекти, които допринасят за вноса на значителни газови обеми в Европа, диверсификацията на доставчиците, източниците и маршрутите на доставка и минимизирането на рисковете, включително на тези, свързани с транзита;
‌  - необходим е ефективен механизъм за уреждане на международни спорове, за да се справяме с развития, които вероятно биха прекъснали или редуцирали в значителна степен енергийните потоци. 
‌ ПРИНЦИПИ Стабилните, прозрачни, справедливи и ефективни правни и регулаторни рамки, включително задължението да се спазват договорите, в това число и при доставката, транзита и получаването на газа, са ключът към енергийната сигурност; 
‌ Прозрачността от страна на правителствата и на компаниите в газовия сектор и свързаните с него производства, както и необходимостта от засилване на публичната финансова отчетност, са от първостепенна важност за задълбочаване на енергийното сътрудничество;
‌ Енергийното сътрудничество следва да бъде съобразено с най-добрите екологични и социални практики, принципите на публичност и поддържането на диалог между различните участници в процеса на всички равнища от газовата верига;
‌ Необходимо е активно да се насърчава постигането на по-голяма прозрачност по цялата верига на търговията с природен газ, както и възприемане на най-добрите международни пазарни практики във всички части на веригата за доставки; Сътрудничеството при възникнали извънредни ситуации в енергийната област допринася за повишаване на енергийната сигурност в региона;
‌ Защитата на критичната енергийна инфраструктура е необходимо и занапред да бъде насърчавана. Енергийното сътрудничество ще извлича още по-големи предимства от прилагането на принципите на устойчивост, надеждност, предсказуемост, конкурентост и партньорство; 
‌ Укрепването на европейската енергийна сигурност и сътрудничество изисква ефективен мониторинг и споделяне на тези договорени принципи от всички страни-производителки, от транзитиращите страни и от страните-потребителки.                      ПОЛИТИКИ
‌  Наличието на разнообразие от доставчици на газ, покупки и маршрути за доставка, което ще повиши конкуренцията и пазарната ефективност, е изгодно както за вносителите, така и за износителите на газ;
‌  Взаимноизгодните партньорства на всички равнища от газовата верига изискват пазарни транзакции, включително по транзита;
‌  Изпълнение на правно-договорените ангажименти и упражняване на юридически санкции, включително компенсации, в случай на неизпълнение;  Въвеждане на иновационни технологии на всички равнища от газовата верига;  Бързо развитие на международната газова инфраструктура, тръбопроводите, терминалитe за втечнен газ и стратегическитe хранилища, за да се гарантира диверсификацията на газовите доставки за Европа по един устойчив и ефективен начин;
‌  Всички транзитиращи газ страни следва да гарантират безпрепятствен транзит на газовите потоци и неговия ефективен мониторинг;
‌  Засилената роля на частния сектор следва да бъде стимулирана от стабилни енергийни политики;
‌  Договорът за Енергийната харта, най-вече неговите ключови принципи, е важен инструмент за повишаване на енергийната сигурност на европейския континент.
 РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВСИЧКИ ГАЗОВИ ПРОЕКТИ В ШИРОКИЯ ЧЕРНОМОРСКИ И КАСПИЙСКИ РЕГИОН И ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА  Ние подчертаваме геополитическото значение на Черноморския и Каспийския регион за европейската енергийна сигурност и за диверсификацията на източниците и маршрутите за доставки на газ.
‌  Югоизточна Европа има стратегическо местоположение, свързващо производителите - Русия, страните от Централна Азия, региона на Каспийско море, Близкия Изток и Северна Африка, транзитните държави от Черноморския регион и Кавказ, с европейските енергийни пазари.
‌  В това отношение, ние подкрепяме реализацията на всички инфраструктурни проекти, които целят да диверсифицират доставката на въглеводороди към Европа, за да се гарантира енергийната сигурност на всички участващи държави. Терминалите за втечнен газ и ре газификацията на корабни платформи в този регион следва да бъдат достъпни за всички заинтересовани държави, било то пряко, или чрез други държави на базата на споделена и договорена солидарност.   Участниците подчертаха важността на поддържането на редовен диалог по стратегически енергийни въпроси, базиран на Енергийната среща на върха, проведена в София.